આજનું જાણવાજેવું ##  ACનું વજન 1000-2000 કિલો નથી હોતું… તો પછી તેને 1 ટન -2 ટનનું AC કેમ કહેવામાં આવે છે?મગજ ચકરાઈ ગયું ને!
Result

આજનું જાણવાજેવું ## ACનું વજન 1000-2000 કિલો નથી હોતું… તો પછી તેને 1 ટન -2 ટનનું AC કેમ કહેવામાં આવે છે?મગજ ચકરાઈ ગયું ને!

આજનું જાણવાજેવું  ACનું વજન 1000-2000 કિલો નથી હોતું… તો પછી તેને 1 ટન -2 ટનનું AC કેમ કહેવામાં આવે છે?મગજ ચકરાઈ ગયું…